Văn phòng Nhựa Rạng Đông - Long An

Kiến trúc : KTS Ma Hiệp