Văn phòng làm việc - TP. Đà Nẵng

Kiến trúc : KTS Ma Hiệp