TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA

Kiến trúc : ThS. KTS Nguyễn Thu Phong
Năm thiết kế : 2023-01-15