Nhà phố đường Hoàng Diệu

Kiến trúc : KTS Nguyễn Minh Hiếu
Thi công : Kỹ sư XD Huỳnh Trung Định
: 0065-TC-NP