Nhà phố Bình Dương

Kiến trúc : KTS Đoàn Thị Hưng Hà
Thi công : Kỹ sư XD Huỳnh Xuân Tiến
: 0066-TC-NP