Khu văn phòng: Hoàng Anh Gia Lai - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Kiến trúc : KTS Võ Anh Khoa
: 0040-CC-KH