CLUBHOUSE DITP

Kiến trúc : ThS. KTS Nguyễn Thu Phong
Diện tích lô đất : 12140 m2
Diện tích xây dựng : 3520 m2