Căn hộ Happy Valley

Kiến trúc : KTS Nguyễn Lê Hữu Chung
: 0072-NT-CH