Thông báo: THAY ĐỔI VỊ TRÍ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, GIAO DỊCH