Q&A

Badges

Besides gaining reputation with your questions and answers, you receive badges for being especially helpful. Badges appear on your profile page, and your posts.

Popular Question 0 awarded users Asked a question with at least 150 views
Notable Question 0 awarded users Asked a question with at least 250 views
Famous Question 0 awarded users Asked a question with at least 500 views
Credible Question 0 awarded users Question set as favorite by 1 user
Favorite Question 0 awarded users Question set as favorite by 5 users
Stellar Question 0 awarded users Question set as favorite by 25 users
Student 0 awarded users Asked first question with at least one up vote
Câu hỏi tốt 0 awarded users Question voted up 4 times
Câu hỏi hay 0 awarded users Question voted up 6 times
Câu hỏi xuất sắc 0 awarded users Question voted up 15 times
Scholar 0 awarded users Asked a question and accepted an answer
Teacher 0 awarded users Received at least 3 upvote for an answer for the first time
Câu trả lời tốt 0 awarded users Answer voted up 4 times
Trả lời hay 0 awarded users Answer voted up 6 times
Câu trả lời xuất s 0 awarded users Answer voted up 15 times
Enlightened 0 awarded users Answer was accepted with 3 or more votes
Guru 0 awarded users Answer accepted with 15 or more votes
Self-Learner 0 awarded users Answered own question with at least 4 up votes
Autobiographer 0 awarded users Đã hoàn thành tiểu sử của mình
Người bình luận 0 awarded users Posted 10 comments
Pundit 0 awarded users Left 10 answers with score of 10 or more
Chief Commentator 0 awarded users Posted 100 comments
Taxonomist 0 awarded users Created a tag used by 15 questions
Critic 0 awarded users First downvote
Disciplined 0 awarded users Deleted own post with 3 or more upvotes
Editor 0 awarded users First edit
Supporter 0 awarded users First upvote
Peer Pressure 0 awarded users Deleted own post with 3 or more downvotes

Keep Informed

Về đội ngũ chuyên gia

Qua nhiều năm phát triển, Nhà Vui luôn nỗ lực sáng tạo và đổi mới trong công tác chuyên môn, chúng tôi sở hữu một đội ngũ chuyên gia giỏi và tâm huyết với nghề gồm các Kiến trúc sư, Kỹ sư, Designer, Nhà thầu. Những người luôn túc trực ở đây để giải đáp thắc mắc cho bạn!