Kỹ sư XD Đặng Văn Tuân

Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc thi công

Đầu quân Nhà Vui từ năm 2002, ông là cánh tay đắc lực trong Ban Tổng Giám đốc cùng chịu trách nhiệm về mảng Thi công Xây dựng.