Kỹ sư Đào Quang Dũng

Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc thi công

Ông là một trong những nhân sự chủ chốt đầu tiên của Nhà Vui từ những ngày đầu thành lập, phụ trách quản lý một trong ba mảng dịch vụ chủ yếu của Nhà Vui là Thi công xây dựng.