KTS Nguyễn Lê Hữu Chung

Năm tốt nghiệp: 2011

Số năm công tác: 8 năm

Số công trình thực hiện:160 công trình 

Quan điểm nghề nghiệp
Tâm huyết từng đường nét thể hiện trên công trình.