Designer Nguyễn Phương Oanh Thư

Năm tốt nghiệp: 2010

Số năm công tác: 5 năm

Số công trình thực hiện: khoảng 50 công trình

Quan điểm nghề nghiệp
Hình khối, tỷ lệ, màu sắc, vật liệu, ánh sáng ... đều có hồn của nó... Vấn đề là phỉa đúng chỗ, hoặc không là mớ bòng bong vô nghĩa.