KTS Trần Lê Phú

Năm tốt nghiệp: 2013

Số năm công tác: 4 năm

Số công trình thực hiện: 24 công trình

Quan điểm nghề nghiệp
Kiến trúc là môn nghệ thuật mà ta sống trong nó, KTS phải nắm cách thức xây dựng không gian, cách diễn đạt và trình, sử dụng không gian và đặt con người ở tâm điểm. Kiến trúc có khả năng sáng tạo ra những gì chưa tồn tại tên và thành hình.